TRENDING
  • 16:31 » Haos în 18 spitale după un atac cibernetic de tip ransomware. MS: Sistemul e nefuncțional. Măsuri de prevenție pentru celelalte spitale
  • 16:29 » Atac la granița României, locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje RO-Alert. Trei răniți în exploziile din Ismail. Reacția MApN
  • 22:34 » Ministerul Educației a virat banii pentru bursele elevilor pe lunile septembrie și octombrie
  • 22:27 » Un bărbat din Satu Mare a aflat că are BMW când a mers să plătească impozitele
  • 22:18 » Un băiat din Sibiu, în vârstă de 12 ani, este căutat de Poliție, după ce a plecat în urmă cu o zi de acasă
Daca ti-a placut, distribuie acum!

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier – Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului!

ANUNȚ 

Consiliul Judetean Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparca funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru – Direcția urbanism și amenajarea teritoriului. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/såptāmână. La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțici publice menționate mai sus poate participa orice persoană care indeplineşte condițiile generale prevăzute de lege și condițiile specifice stabilite pentru ocuparea funcției publice. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă intr-unul dintre domeniile: arhitectură, urbanism sau construcții; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an. Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe data de 23 iunic 2021, orele 10:00 la sediul Consiliului Județean Dâmbovița din Târgovişte, Piața Tricolorului, nr. 1, județul Dâmbovița. Interviul se va susține in termen de maximum 5 zile luerătoare de la data susținerii probei scrise.

În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune în termen de 20 de zile de la publicarea concursului pe site-ul Consiliului Județean Dámbovița, respectiv în perioada iunie 2021, inclusiv, un dosar de inscriere cuprinzând urmātoarele acte: a) formularul de înscriere: b) curriculum vitae, modelul comun european; c) copia actului de identitate; d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări: e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz; 1) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei.

Adeverințele care au un alt format decât cel din 2D la H.G. nr. 611/2008 (publicat pe site-ul instituției). trebuie să cuprindā elemente similare din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funeția/funețiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor. g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; h) cazierul judiciar;declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înseriere, sau adeverința eare să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică; j) copia certificatului de căsătorie (in situația schimbării numelui).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sänătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare intr-un grad de handicap, emis in condițiile legii.

Se va prezenta și originalul certificatului de incadrare intr-un grad de handicap pentru a putea fi certificat pentru conformitatea cu originalul de către seeretarul comisiei de concurs. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de inscriere la concurs: Compartimentul resurse umane, coordonare instituții publice, SSM și SU al Consiliului Județean Dâmbovița, cam. 57, et. III. Piața Tricolorului nr. 1, Târgovişte, județul Dâmbovița; telefon: 0245207676, fax: 0245212230, e-mail: consjdb@cjd.ro, persoane de Neagu Veronica-consilier. Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau insoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane, coordonare instituții publice, SSM şi SU, prin Registratura instituțici și prin publicare pe site-ul instituției: www.cjd.ro seețiunea Informații utile – subsecțiunea Concursuri. Bibliografia și tematica pentru concurs sunt prezentate anexat. Relații suplimentare pot fi obținute zilnic între orele 80-160 la Compartimentul resurse umane, coordonare instituții publice, SSM și SU, telefon: 0245207676.

VEZI DOCUMENTELE NECESARE:

Vizualizare anunț (format pdf)

Vizualizare bibliografie (format pdf)

Vizualizare atribuții (format pdf)

Vizualizare tematica (format pdf)

Vizualizare model adeverință (format .doc)

Vizualizare formular înscriere concurs (format .doc)

 

Sursa www.cjd.ro


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
LEAVE A COMMENT

Facebook
Închide
Închide