BREAKING NEWS
  • 14:37 » Vasele rusești pline cu cantități record de petrol vor ajunge în India și China
  • 14:36 » Patru poliţişti, reţinuţi pentru tentativă de omor şi tortură. Suspectul bătut de „mascați” în duba poliției a ajuns direct în spital
  • 14:11 » Serghei Lavrov: Occidentul a declarat „război total” Rusiei
  • 14:10 » Alegeri în PNL: Dan Motreanu – prim-vicepreședinte, Lucian Bode – secretar general, Virgil Guran – vicepreședinte
  • 13:55 » Rafila: Fiecare stat membru UE va primi o cantitate de vaccin împotriva variolei
Daca ti-a placut, distribuie acum!

                Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general din cadrul DGASPC Dâmboviţa!  

ANUNȚ

Consiliul Județean Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțici publice de conducere vacante de director general din cadrul Direcțici Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/sāptămảnă.

La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice menționate mai sus poate participa orice persoană care indeplinește condițiile generale prevāzute de lege și condițiile specifice stabilite pentru ocuparca funeției publice. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioure. ditiile specifice pentru ocuparea postului sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de lieență sau echivalentă într-unul dintre domeniile: asistență socială sau sociologie; psihologie sau științe ale educației: drept; științe administrative; sănătate; economie sau management, finanțe, contabilitate; absolvenți cu diplomă ai studiilor studii universitare de master în domeniul administrațici publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului de director general şi absolvenți cu diplomă de licență ai invățământului universitar de lungă durată in alte domenii decât cele prevāzute mai sus cu condiția să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Proba scrisă a concursului se va desfășura pe data de 29 iunie 2021, orele 10:00 la sediul Consiliului Județean Dâmbovița din Târgovişte, Piața Tricolorului, nr. 1, județul Dâmbovița. Interviul se va susține in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune în termen de 20 de zile de la publicarea concursului pe site-ul Consiliului Județean Dâmbovița, respectiv in perioada 24 mai-14 iunie 2021, inclusiv, un dosar de înscriere cuprinzând urmātoarele acte: a) formularul de inscriere; b) curriculum vitae, modelul comun european; c) copia actului de identitate; d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfeeționări: e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația in care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea in muncă și in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcțici sau pentru exercitarea profesiei.

Adeverințele care au un alt format decât cel din anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 (publicat pe site-ul instituției), trebuie să cuprindă elemente similare și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupatā/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea in muncă acumulată, precum și vechimea in specialitatea studiilor. g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzātoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; h) cazierul judiciar; i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de inscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securitāții sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică; j) copia certificatului de căsătorie (in situația schimbării numelui). Adeverința care atestă starea de sănātate conține, in clar, numärul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilitāți, în situația solicitării de adaptare rezonabilā, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie insoțită de copia certificatului de încadrare intr-un grad de handicap, emis in condițiile legii. Se va prezenta și originalul certificatului de incadrare intr-un grad de handicap pentru a putea fi certificat pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

   Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de inscriere la concurs: Compartimentul resurse umane, coordonare instituții publice, SSM și SU al Consiliului Județean Dâmbovița, 60, et. III, Piața Tricolorului nr. 1, Târgovişte, județul Dâmbovița; telefon: 0245207748, fax: 0245212230, e-mail: consjdb@cjd.ro, persoane de contact: Rizea Vasilica-coordonator compartiment. Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate suu însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisici de concurs. Formularul de inseriere se pune la dispoziție candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane, coordonare instituții publice, SSM și SU, prin Registratura instituției și prin publicare pe site-ul instituției: www.cjd.ro- seețiunea Informații utile subsecțiunea Concursuri. Bibliografia și tematica pentru concurs sunt prezentate anexat. Relații suplimentare pot fi obținute zilnic intre orele 80-160 la Compartimentul resurse umane, coordonare instituții publice, SSM și SU, telefon: 0245207748.

LINK FORMULARE:

Vizualizare anunț (format pdf)

Vizualizare bibliografie (format pdf)

Vizualizare atribuții (format pdf)

Vizualizare tematica (format pdf)

Vizualizare model adeverință (format .doc)

Vizualizare formular înscriere concurs (format .doc)

Sursa

https://www.cjd.ro/concursuri/consiliul-judetean-dambovita-organizeaza-concurs-de-recrutare-pentru-ocuparea-functiei-publice-de-conducere-vacante-de-director-general-din-cadrul-dgaspc-dambovita


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
LEAVE A COMMENT

×

Dă-ne un like pe Facebook

Facebook
error: Continutul este protejat!
Închide
Închide