TRENDING
  • 12:33 » Avarie majoră la CET București Vest și CET Grozăvești. Mii de blocuri din Capitală au rămas fără apă caldă
  • 12:31 » Un bărbat a plătit 13.000 de euro pe un utilaj pe care nu l-a mai primit. “Chilipirul” era de fapt o escrocherie anchetată în Germania
  • 12:28 » Directorul Poştei, anunț despre plata pensiilor. „Dacă primim banii vineri, le ducem mai repede”
  • 11:52 » Accident grav în București. Un tramvai a lovit o ambulanță care ducea un pacient la spital
  • 11:49 » O femeie din Arad a fost prinsă în flagrant în timp ce lua 5.000 de euro mită de la o altă femeie, pentru a-i elibera soțul din arest
Daca ti-a placut, distribuie acum!

LEGEA TINERETULUI, O MARE GREUTATE PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA MUNICIPALA TARGOVISTE!

Legea 350/2006 – Legea Tinerilor prevede obligativitatea pentru consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ sa constituie anual fondul destinat activităților de tineret, conform articolelor 27-28 din lege.

Din pacate si anul acesta unele administratii judetene si municipale incalca legea, cum este si cazul Consiliului Local Municipal Targoviste!

Din informatiile publicate pana in prezent acestea nu au constituit in bugetul pe anul 2021 fondul destinat activitatiilor de tineret, vitregind astfel tanara generatie de acces la activitati educative, culturale, de formare personala si divertisment. Orice scuza privind lipsa fondurilor sau a posibilitatilor financiare datorita crizei create de pandemie nu scuteste aceste administratii de respectare legii, mai ales ca in anii trecuti, cand au respectat legea, fondurile alocate au fost uneori insuficiente sau chiar simbolice.

Adresam intrebarea administratiei in cauza, ce are de gand sa faca pentru a intra in legalitate?

CE SPUNE LEGEA …:

,, Capitolul V Finanțarea activității de tineret
Secțiunea 1 Finanțarea activităților publice de tineret
Articolul 27
Pentru finanțarea activității publice în domeniul tineretului se alocă anual prin legea bugetului de stat sumele corespunzătoare.
Articolul 28
(1) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.
(1 ^ 1) Consiliile locale, altele decât cele mai multe la alin. (1), pot constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.
(la 25-12-2017, Articolul 28 din Sectiunea 1, Capitolul V a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 266 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1021 din 22 decembrie 2017)
(2) Fondul destinat activităților de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanțarea activității de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, precum și a unor activități de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fondurilor județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și a organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret de pe raza unității administrativ-teritoriale respective. ,,

CITESTE TOATA LEGEA:

LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006
tinerilor
EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 27 iulie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I Dispoziții generale
Articolul 1
Prezenta lege reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiții adecvate integrării socio-profesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora.
Articolul 2
(1) Statul asigură, cu respectarea principiului transparenței, un regim special de protecție și de asistență tinerilor pentru realizarea drepturilor acestora.
(2) În sensul prezentei legi, termenul și expresia de mai jos au următoarele semnificații:
a) tineri – cetățenii cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani;
b) activitate de tineret – orice formă de acțiune organizată în scopul îmbunătățirii condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora.
Articolul 3
Autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligația să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acesteia la nivel național și local, în condițiile legii.
Articolul 4
Politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale:
a) elaborarea și promovarea unor strategii globale și integrate și fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale;
b) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret;
c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publică și încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităților individuale sau de grup;
d) sprijinirea și îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viața economică, educațională și culturală a țării;
e) stimularea cooperării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, prin înființarea de consilii consultative constituite din organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituție publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;
f) garantarea dreptului la educație, instruire și specializare profesională;
g) stimularea accesului tinerilor la informație și tehnologii informaționale;
h) stimularea mobilității în rândul tinerilor;
i) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
j) promovarea dialogului intercultural și combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței în rândul tinerilor.
Capitolul II Structurile administrației publice centrale și locale cu responsabilități în domeniul activității de tineret
Secţiunea 1 Autoritatea Națională pentru Tineret
Articolul 5
(1) Autoritatea Națională pentru Tineret este organul de specialitate al administrației publice centrale care elaborează politicile guvernamentale în domeniul tineretului și coordonează aplicarea acestora.
(2) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile specifice ale Autorității Naționale pentru Tineret se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Secţiunea a 2-a Consiliul interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități
Articolul 6
(1) Consiliul interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități se constituie prin hotărâre a Guvernului.
(2) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile specifice ale Consiliului interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Secţiunea a 3-a Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București
Articolul 7
Abrogat
(la 25-07-2010, Articolul 7 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera a), Articolul 8 din ORDONANȚA nr. 15 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 22 iulie 2010 )
Secţiunea a 4-a Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor
Articolul 8
Abrogat
(la 25-07-2010, Articolul 8 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera a), Articolul 8 din ORDONANȚA nr. 15 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 22 iulie 2010 )
Secţiunea a 5-a Centre de informare și consiliere pentru tineri
Articolul 9
(1) Autoritatea Națională pentru Tineret poate constitui centre naționale de informare și consiliere pentru tineri ca unități cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea sa, sau centre locale de informare și consiliere pentru tineri, fără personalitate juridică, ce funcționează în subordinea direcțiilor pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, sau în parteneriat cu structuri neguvernamentale de tineret și pentru tineret ori cu organe ale autorităților publice locale, în condițiile legii.
(2) Alte prevederi privind centrele de informare și consiliere pentru tineri se stabilesc prin lege.
Secţiunea a 6-a Administrația publică locală
Articolul 10
(1) Autoritățile administrației publice locale și județene asigură cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.
(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor și orașelor au obligația de a organiza proceduri de consultare cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.
(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reședință de județ și ale sectoarelor municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile județene au obligația de a organiza proceduri de consultare cu fundațiile județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.
Capitolul III Structuri neguvernamentale de tineret și pentru tineret
Secţiunea 1 Organizații neguvernamentale de tineret și pentru tineret
Articolul 11
(1) În sensul prezentei legi, organizațiile neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat și fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:
a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
b) cel puțin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri.
(2) Sunt asimilate organizațiilor neguvernamentale de tineret federațiile care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:
a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
b) cel puțin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt tineri.
Articolul 12
În sensul prezentei legi, organizațiile neguvernamentale pentru tineret sunt persoanele juridice de drept privat și fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care îndeplinesc numai condiția prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv la art. 11 alin. (2) lit. a).
Secţiunea a 2-a Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret
Articolul 13
(1) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, ale căror adunări generale sunt constituite din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret care își au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă și care își exprimă adeziunea la scopul acestora.
(2) Modul de organizare și funcționare, precum și alte prevederi privind fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București se stabilesc prin lege.
Articolul 14
(1) Fundația Națională pentru Tineret este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, a cărei adunare generală este constituită din reprezentanții fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, care își exprimă adeziunea la scopul acesteia.
(2) Patrimoniul Fundației Naționale pentru Tineret este constituit din fonduri bănești, prevăzute în anexă, și alte active care au aparținut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, precum și din imobile, fonduri materiale și financiare dobândite în timpul funcționării sale.
(la 01-01-2007, Alineatul (2) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 21 decembrie 2006 )
(3) Modul de organizare și funcționare, precum și alte prevederi privind Fundația Națională pentru Tineret se realizează în conformitate cu legislația în vigoare.
Secţiunea a 3-a Consiliul Național al Tineretului
Articolul 15
(1) Consiliul Național al Tineretului este persoană juridică de drept privat și fără scop patrimonial, de utilitate publică, neguvernamentală și autonomă.
(2) Consiliul Național al Tineretului își desfășoară activitatea în baza prevederilor statutului propriu și a legislației în vigoare.
(3) Consiliul Național al Tineretului este forul național care reprezintă principalul partener neguvernamental în raport cu autoritățile și instituțiile administrației publice centrale abilitate în domeniul politicii de tineret, în conformitate cu legislația în vigoare.
Articolul 16
(1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul tineretului, Guvernul, prin instituțiile sale specializate, are obligația de a consulta Consiliul Național al Tineretului.
(2) În cadrul Consiliului Economic și Social participă, cu vot consultativ, un delegat desemnat de Consiliul Național al Tineretului.
Capitolul IV Stimularea participării tinerilor la viața comunității și protecția socială a tinerilor
Secţiunea 1 Facilități în domeniul economic
Articolul 17
(1) Statul stimulează inițiativele antreprenoriale ale tinerilor, susținând prin alocații financiare nerambursabile accesul acestora la servicii de consultanță specifice demarării unei afaceri.
(2) Statul acordă sprijin tinerilor pentru înființarea de întreprinderi mici și mijlocii și pentru realizarea de investiții, prin programe de creditare preferențială, cu prioritate în mediul rural și în zonele geografice cu nivel economic scăzut, conform legii.
(3) Statul acordă facilități sub formă de reduceri de taxe și impozite, pentru o perioadă de cel puțin un an calendaristic, pentru societăți comerciale înființate de tinerii absolvenți, indiferent de nivelul studiilor acestora.
(4) Statul sprijină formarea tinerilor ca viitori întreprinzători și manageri prin organizarea de cursuri de inițiere gratuite în domeniul managementului și în cel al administrării afacerilor.
(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.
(6) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul elaborează și aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5).
Secţiunea a 2-a Facilități în domeniul educațional-cultural și al stimulării activității de cercetare
Articolul 18
(1) Tinerii beneficiază de acces gratuit la fondul de carte și la sursele de informare administrate de bibliotecile publice.
(2) Tinerii proveniți din centre de plasament sau din familii cu posibilități materiale reduse și care doresc să urmeze cursurile uneia dintre formele de învățământ superior din sistemul de stat beneficiază de gratuitate privind taxele de admitere și de școlarizare, acestea fiind suportate din bugetul aprobat pentru Ministerul Educației și Cercetării, conform legii.
Articolul 19
Statul stimulează atragerea în activitatea de cercetare științifică a absolvenților cu potențial deosebit pentru domeniul în care își desfășoară activitatea și readucerea în țară a specialiștilor tineri care studiază sau au absolvit studii universitare în străinătate.
Secţiunea a 3-a Voluntariatul tinerilor
Articolul 20
Statul, prin instituțiile sale cu responsabilități în domeniu, încurajează activitatea de voluntariat în rândul tinerilor prin:
a) sprijinirea structurilor neguvernamentale de și pentru tineret, care asigură condiții pentru participarea tinerilor la acțiuni de voluntariat în domenii de interes public, conform legii;
b) completarea cadrului legal pentru exercitarea și recunoașterea activităților de voluntariat pentru tineri, deopotrivă pentru cetățenii români sau străini, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul altor state, în conformitate cu convențiile internaționale la care România este parte.
Secţiunea a 4-a Factori de risc specifici și măsuri privind protecția socială a tinerilor
Articolul 21
În sensul prezentei legi, prin factori de risc specifici se înțelege fenomenele, procesele și comportamentele care, prin acțiunea lor specifică, reduc sau elimină șansele de dezvoltare și formare a tinerilor aflați într-un potențial pericol de eșuare în procesul lor de integrare socioprofesională.
Articolul 22
Statul, prin instituțiile sale cu responsabilități în domeniu, are obligația de a adopta și de a aplica măsuri de prevenire, atenuare și înlăturare a efectelor factorilor de risc specifici de natură socioprofesională asupra tinerilor aflați în procesul de formare și integrare în societate.
Articolul 23
În domeniul facilitării și stimulării inserției profesionale a tinerilor statul are următoarele obligații:
a) asigură crearea și funcționarea unui sistem de consiliere privind alegerea carierei profesionale pentru tineri;
b) asigură condiții corespunzătoare pentru integrarea profesională a tinerilor cu dizabilități fizice;
c) promovează politici nediscriminatorii în vederea ocupării unui loc de muncă pentru tinerele femei, cu prioritate pentru tinerele mame;
d) facilitează accesul tinerilor pe piața muncii, prin stimularea persoanelor fizice sau juridice care încadrează în muncă, cu prioritate, personal tânăr, potrivit reglementărilor în vigoare;
e) asigură condițiile necesare recalificării și reconversiei profesionale a tinerilor aflați temporar în afara pieței muncii.
Articolul 24
În domeniul protecției sociale statul acționează, cu prioritate, pe următoarele direcții:
a) acordă consultanță gratuită în domeniul planificării familiale, pentru tinerele familii;
b) acordă credite bancare tinerilor căsătoriți, aflați la prima căsătorie, cu termene de rambursare de până la 10 ani și cu dobândă redusă;
c) dezvoltă cu prioritate programe naționale în domeniul construcției de locuințe sociale, pentru tineri și familiile de tineri cu venituri reduse;
d) sprijină construcția sau achiziția de locuințe în proprietate pentru tineri și familiile de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, acordându-le facilități în acest sens.
Articolul 25
Statul adoptă măsuri specifice care vizează, direct sau indirect, crearea de oportunități pentru tinerii sau familiile tinere care au domiciliul stabil în mediul rural.
Articolul 26
Alte măsuri pe care statul are obligația să le adopte în vederea atenuării impactului factorilor de risc specifici asupra tinerilor sunt următoarele:
a) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool, tutun, droguri și de alte substanțe nocive, precum și a delincvenței în rândul tinerilor;
b) asigură tratament medical gratuit și promovează măsuri pentru reintegrarea socială a tinerilor dependenți de alcool, tutun, droguri sau de alte substanțe nocive;
c) acordă asistență medicală gratuită tinerilor care urmează o formă de învățământ autorizată sau acreditată, conform legii;
d) asigură tratamentul medical gratuit pentru tinerii suferinzi de boli cronice;
e) acționează pentru reintegrarea socioprofesională a tinerilor delincvenți proveniți din penitenciare, centre de reeducare și institute medical-educative;
f) asigură accesul gratuit al tinerilor la programele de educație pentru sănătate.
Capitolul V Finanțarea activității de tineret
Secţiunea 1 Finanțarea activității publice de tineret
Articolul 27
Pentru finanțarea activității publice în domeniul tineretului se alocă anual prin legea bugetului de stat sumele corespunzătoare.
Articolul 28
(1) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.
(1^1) Consiliile locale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.
(la 25-12-2017, Articolul 28 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 266 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1021 din 22 decembrie 2017 )
(2) Fondul destinat activităților de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanțarea activității de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, precum și a unor activități de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundațiilor județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și a organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret de pe raza unității administrativ-teritoriale respective.
Secţiunea a 2-a Finanțarea structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret
Articolul 29
(1) Veniturile fără caracter economic ale structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret sunt neimpozabile și includ:
a) cotizațiile și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor sau simpatizanților;
b) donațiile, legatele, sumele și bunurile primite prin sponsorizări;
c) dobânzile și dividendele obținute din plasarea disponibilităților realizate din venituri neeconomice, în condițiile legii;
d) veniturile obținute din administrarea sau valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
e) resursele obținute de la bugetul de stat și de la bugetele locale;
f) veniturile obținute din reclamă și publicitate, cu excepția celor realizate prin unități specializate în acest domeniu;
g) veniturile pentru care se datorează impozite pe spectacole;
h) alte venituri obținute sau realizate în condițiile legii.
(2) Structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret de utilitate publică sunt supuse la plata taxelor și impozitelor locale la nivelul minim prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Structurile neguvernamentale de sau pentru tineret sunt scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puțin 80% din veniturile obținute din orice sursă în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investiții și dotări, precum și pentru cheltuieli de funcționare.
Capitolul VI Baza materială de drept public destinată activității de tineret
Articolul 30
(1) În sensul prezentei legi, patrimoniul destinat activității de tineret cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, amenajărilor, instalațiilor și construcțiilor, precum și alte bunuri destinate organizării și desfășurării activității de tineret, aflate în administrarea Autorității Naționale pentru Tineret.
(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) aparțin, după caz, patrimoniului public sau privat al statului.
(3) În derularea activității de tineret, Autoritatea Națională pentru Tineret poate utiliza și alte bunuri, aparținând unor persoane juridice de drept privat, numai cu acordul prealabil scris al acestora, conform unor înțelegeri stabilite de comun acord pe bază de contract.
Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale
Articolul 31
(1) Imobilul proprietate de stat, situat în satul Izvoru Mureșului, Str. Principală nr. 1, comuna Voșlăbeni, județul Harghita, aflat în prezent în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, trece în administrarea Autorității Naționale pentru Tineret.
(2) Predarea imobilului prevăzut la alin. (1) se va face cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Articolul 32
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Notă
Conform art. 1 din ORDONANȚA nr. 39 din 9 august 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 722 din 23 august 2006, termenul prevăzut la art. 32 alin. (1) din Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2007.

Prin LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 28 din 16 ianuarie 2007, Ordonanta Guvernului nr. 39 din 9 august 2006 privind prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006 a fost respinsă.
(2) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
Facebook
Închide
Închide