BREAKING NEWS
 • 9:50 » DE-A PLÂNSU’ CU INDUSTRIA DE APĂRARE
 • 9:41 » Magazinul tau de accesorii! www.petmo.ro
 • 22:18 » Un bărbat din Philadelphia a stat 30 de ani în închisoare, nevinovat: „A fost ca o răpire” Citeşte întreaga ştire: Un bărbat din Philadelphia a stat 30 de ani în închisoare, nevinovat: „A fost ca o răpire”
 • 22:03 » Vasile Alecsandri, revoluţionarul care a adus din exil Unirea Principatelor. De ce a refuzat poetul tronul Moldovei
 • 21:48 » Efectele fenomenelor meteo extreme: acoperişuri smulse şi copaci doborâţi. Un arbore a căzut peste doi copii / Trafic feroviar afectat
 • 21:29 » Siturile arheologice din România, acoperite de gunoaie de grajd. Tezaurul roman descoperit între blocuri, la Galați
 • 20:02 » Bogdan Aurescu, despre românul ucis pe petrolierului „Mercer Street”: Ancheta în desfăşurare va contribui, în cel mai scurt timp, la determinarea cauzelor acestui tragic incident violent

Spitalul Orășenesc Pucioasa organizează concurs pentru ocuparea funcției de economist în cadrul Biroului RUNOS – 4 zile rămase pentru depunerea dosarelor

ANUNȚ

Spitalul Orășenesc Pucioasa, cu sediul în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 95, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, de:

 • 1 post economist gradul II (S) în cadrul Biroul RUNOS

Concursul se va desfășura conform calendarului:

 • Termen limită depunere dosare – 7.06.2021, ora 12:00
 • Proba scrisă în data de 17.06.2021, ora 10:00, la sediul Spitalului Orășenesc Pucioasa
 • Proba practică în data de 23.06.2021, ora 10:00, la sediul Spitalului Orășenesc Pucioasa
 • Proba interviu în data de 28.06.2021, ora 10:00, la sediul Spitalului Orășenesc Pucioasa

Condiții generale de participare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz. de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 • diploma de licență în domeniul economic
 • vechime în specialitate – minim 6 luni
 • cunoștințe operare computer (Word, Excel)

Dosarele de înscriere trebuie să conțină:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar;

f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) chitanța de plată a taxei de concurs (25 lei).

Documentele solicitate în copie vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială spitalpucioasa.ro. Relații suplimentare se pot obține la Spitalul Orășenesc Pucioasa, str. Republicii, nr. 95, județul Dâmbovița, telefon: 0245 760 510 int. 110.

Sursa: www.spitalpucioasa.ro

Daca ti-a placut, distribuie acum!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Alte articole care te-ar putea interesa...
LEAVE A COMMENT

Facebook
error: Continutul este protejat!
Închide
Închide